NL | EN

Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Alleen de op papier van de verkoper gestelde en door deze ondertekende orderbevestiging bepaalt de inhoud van de overeenkomst van koop en verkoop.

2. De overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn ter plaatse, waar de verkoper is gevestigd, welke plaats ook als plaats van levering en betaling geldt. Alle zendingen reizen voor risico van de koper, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien wij door overmacht belemmerd worden in de uitvoering der overeenkomst hebben wij het recht ons ontslagen te rekenen van de verdere uitvoering van de overeenkomst. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke onvoorziene omstandigheid, ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Derhalve zal ons als disculperende overmacht kunnen gelden: epidemie, brand, staking en uitsluiting, machinedefect, maatregelen van enige regering, welke de uitvoering der overeenkomst in ernstige mate beïnvloeden stagnatie en de aanvoer van grond- en hulpmiddelen en dergelijke, een en ander zowel aan de zijde van de koper als aan de zijde van derden.

4. Wij behouden ons het recht voor om gedurende de loop der overeenkomst bij gegronde vrees voor non-betaling van koper het stellen van zekerheid voor de tijdige betaling der goederen te verlangen.

5. Wij hebben het recht om, zonder in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te annuleren, zonder dat de koper daaraan enige recht op schadevergoeding kan ontleden:
a. indien de koper niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling voortvloeiende uit de onderhavige of vroegere overeenkomsten;
b. indien er door de koper, terwijl zulks door ons verlangd wordt, geen zekerheid voor de betaling wordt gesteld.
c. indien door maatregelen van enige regering de uitvoering van de overeenkomst voor ons bezwaarlijk of kostbaarder wordt gemaakt, dan zij tijdens de totstandkoming van de order was.

6. In verkoopprijzen of andere genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen terzake van de betreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van de omzetbelasting, invoerrecht, of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten door deze heffingen veroorzaakt komen zover wettelijke voorschriften zich daar niet tegen verzetten, ten laste van de koper, terwijl na de koopovereenkomst tot stand gekomen verhogingen van dergelijk heffingen, welke niet afzonderlijk aan de koper door berekend mogen worden, een overeenkomstige verhoging van de overeengekomen verkoopprijs ten gevolge zullen hebben.

7. Elke overeenkomst geschiedt onder de algemene conditie n.l. uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum of binnen 10 dagen 3% korting (dit betreft de ingegeven orders op lang termijn van ca. 4 a 5 maanden vooruit bij ons geplaatst) met uitzondering van onze korte termijn merken op “Pronto Moda” basis (deels voorraad en zeer korte leveringen) die dienen betaald te worden op 10 dagen netto netto zonder betalingskorting na factuurdatum zoals vermeldt op onze factuur, bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomst.
In geval van niet-tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de buitengerechtelijke kosten welke worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 200,-, een en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

8. De overeengekomen leveringstermijn is approximatief.

9. Reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen 8 dagen na ontvangst der goederen, door de koper zijn binnengekomen; geen reclames komen in aanmerking op goederen, welke door de koper zijn gebruikt, bevuild of beschadigd, of op enige ander wijze bewerkt of verwerkt zijn. Geringe afwijkingen in kwaliteit, breedte, kleur en finish, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of welke volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames.

10. Op deze overeenkomst is de Nederlandse Wet van toepassing. Alle geschillen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot betaling eigendom van de verkoper. Iedere verpanding of overdracht ten gunste aan derden is zonder toestemming van de verkoper uitgesloten.

Contact opnemen

  • Telefoon
  • E-mailadres: